Filtralite Pure

Med sin unika porositet skapar Filtralite® Pure filtreringsmedium perfekta förhållanden för att vattnet ska flöda genom filterbädden så att fler främmande ämnen kan hållas kvar och adsorberas. Den här egenskapen gör att större vattenvolymer kan filtreras genom samma filtervolym, eftersom kontaktytan blir större.

Genom att byta ut traditionella filtermaterial till Filtralite, kan anläggningar som hanterar vatten öka sin kapacitet utan att behöva bygga om befintlig utrustning.

 

Filtralite® in mono and dual media filters

Filtrering av vatten är det vanligaste sättet att rena vatten. Filtralite har perfekta egenskaper för att fungera som ett effektivt filtermaterial, i såväl enkla som flerskiktsfilter, vid filtering av råvatten eller kemiskt förbehandlat vatten. 

I jämförelse med traditionella filtermaterial som sand och antracit så har Filtralite en betydligt högre porositet vilket medför

 • lägre initialt mottryck,
 • långsammare uppbyggnad av mottryck,
 • högre lagringskapacitet,
 • och lägre behov av backspolningar.

Dessa fördelar möjliggör längre produktionstid mellan backspolningarna, vilket minskar energi- och vattenförbrukning.  Resultatet blir ökad produktion och sänkta driftskostnader.

Filtralite kan användas i såväl enskikts- som tvåskiktsfilter (Filtralite Mono-Multi and Filtralite Mono-Multi Fine). Två olika kvaliteter av Filtralite Pure med olika densitet och storlek kan kombineras för att öka produktionskapaciteten ytterligare.

När Filtralite används kan filtret användas vid olika filtreringshastigheter. Hastigheten kommer dock alltid att påverkas av konfiguration av utrustning och reningsprocessens steg. Befintliga installationer av Filtralite använder normalt hastigheter mellan 2 m/h och 20 m/h.

 

Filtralite® i biofilter

Filtralite Pure fungerar utmärkt för behandling av råvatten som innehåller ammoniak, mangan, järn mm.

I jämförelse med andra filtermaterial så har Filtralite en betydligt högre porositet vilket medför

 • hög specifik yta för god tillväxt av biofilm,
 • högt antal makroporer,
 • lägre densitet,
 • och hög nötbeständighet.

Befintliga installationer av Filtralite för biofilter används med upp till 30 m/h.

Filtralite Clean

Med sin unika porositet skapar Filtralite® Clean filtreringsmedium perfekta förhållanden för biologisk tillväxt och vattnets flöde genom filterbädden så att fler främmande ämnen kan hållas kvar och adsorberas. Den här egenskapen gör att större vattenvolymer kan filtreras genom samma filtervolym, eftersom kontaktytan blir större. Vår produkt minskar även driftkostnaderna.

 

Filtralite® i biofilms reaktor

I biofilter så är växer biomassan på materialet Filtralite, som samtidigt fungerar som ett fysiskt filter för suspenderade ämnen.

Filtralite Clean ger:

 • hög specifik yta för tillväxt av biofilm kombinerat med hög porositet,
 • högt antal makroporer,
 • effektiv process per volymsenhet,
 • lägre desnitet än traditionella material,
 • och hög nötbeständighet.

 

Filtralite® i tertiära filter

Filtralite Clean fungerar utmärkt för tertiär filtrering.

I jämförelse med andra filtermaterial så har Filtralite en betydligt högre porositet vilket medför

 • lägre initialt mottryck,
 • långsammare uppbyggnad av mottryck,
 • högre lagringskapacitet,
 • färre backspolningar,
 • och lägre driftkostnader.

Befintliga installationer av Filtralite körs normalt vid 15 m/h - 20 m/h.

Filtralite Air

Ren luft är en nödvändighet för ett behagligt liv. Dålig luft från industri, jordbruk och avloppsrening kan renas genom biofilm i biofilter.

Med sin unika porositet erbjuder Filtralite® Air filtermatieral optimala förutsättningar för tillväxt av biofilm och optimalt luftflöde i filterbädden att behålla och adsorbera dålig lukt. Dessa egenskaper möjliggör att större volymer luft kan filtreras genom en given filtervolym samtidigt som kontaktytan maximeras. Våra produkter minskar också driftskostnaderna genom hög kapacitet och låg tryckförlust över tid.

Filtermaterialet Filtralite® Air är en innovativ premiumprodukt som är skräddarsydd för att möta morgondagens utmaningar.

 

Vad är fördelarna med Filtralite® Air som filtermaterial?

 • Stabil struktur – kollapsar inte.
 • Hållbart och motståndskraftig naturlig lera som inte innehåller några farliga eller syntetiska ämnen.
 • Låg vikt innebär reducerade kostnader vid konstruktion, fyllning och bortforsling. Det horisontella och vertikala trycket på väggar och omkringliggande strukturer är fem gånger lägre än för andra vanliga mineraliska material.
 • Definierad produkt – tydlig klassificering.
 • God lagringskapacitet för biofilm och utmärkt permeabilitet ger låg tryckförlust och lång hållbarhet.
 • Stor yta skapar goda förutsättningar för en stabil biofilm med hög aktivitet.
 • Vattenreservoar - den porösa strukturen absorberar och håller kvar vattnet vilket underlättar nedsippringen.
 • En adsorbent med goda egenskaper som underlättar biofiltrering. Filtralite Air filtermaterial har sorptionskapacitet för H2S vilket innebär att filtret börjar ta bort lukt redan innan biofilmen är etablerad.

Den enkla metoden för att behandla lukt är genom att pumpa gas genom ett filtermedium uppströms eller nedströms med vattensprinklers.

Filtralite Nature

Filtralite® Nature ett finkornigt filtermaterial med hög specifik yta och kapacitet att binda fosfor.

Fosfor renas både genom utfällning vid högt pH samt adsorption. Filtralite Nature är skräddarsydd för att maximera sorptionen och reduktionsgraden av fosfor.

När filtrets reduktionskapacitet är förbrukat kan filtermaterialet bytas ut. Förbrukat material kan användas som jordförbättring.