Filtralite® Clean renar 80% of Malta’s avloppsvatten

År 2005 uppskattade man att endast 6,4% av Maltas avloppsvatten renades. Resten släpptes obehandlat ut i medelhavet.

Med bakgrund av dessa siffror beslutades att uppföra tre nya reningsverk. Ett av de nya avloppsverken var Malta South Sewage, vid Ta’barkat i Xgħajra. Anläggningen har en kapacitet att behandla 51.000 m3 varje dag vilket motsvarar 80% av Malts totala avloppsvatten. Det nya verket återställer god havskvalitet i områden som tidigare förorenats. Även problem med lukt kommer att förbättras. Anläggningen togs i drift i januari 2011.

6000 m3 av Filtralite® Clean till avloppsrening i biobäddar

Filtralite® används i luftade biofilter där mikroorganismer bryter ner ämnen i avloppsvattnet. Totalt finns det 8 filter för de-nitrifikation och 12 filter för borttagning av organiska substanser och kväve. Processen följs av filtrering i sandfilter för borttagning av finare partiklar och bakterier, samt UV desinfektion för att eliminera de sista mikroorganismerna. 

Två tredje-delar av det behandlade vattnet släpps slutligen ut till Medelhavet och är tjänligt som badvatten. Den resterande tredjedelen återanvänds för bevattning.