Denitrifikationsprocessen inden for drikkevandsrensning er en stor udfordring. Nitratforurening af grundvandsmagasiner på grund af udbredt brug af gødning i landbruget er et tilbagevendende problem i hele verden og især i områder, hvor landbruget er i hastig udvikling, fx Middelhavsområdet.

Biologisk denitrifikation er en meget pålidelig og højtydende løsning til drikkevandsrensning

Biologisk denitrifikation indebærer biologisk oxidering af organiske stoffer ved vandrensning ved hjælp af nitrat eller nitrit som elektronacceptor i stedet for ilt. I et anlæg til rensning af drikkevand foregår denitrifikationen i kun ét trin inde i et anaerobt biofilter. Filtret er fyldt med filtermaterialet Filtralite® Pure, som er den optimale bærer for denitrifikationsbiofilmen. Systemet er enkelt at udforme, meget pålideligt, højtydende og billigt i drift.

Udformning af et denitrifikationsbiofilter med Filtralite® Pure

Ingeobras anlagde i 2017 et denitrifikationsbiofilter med Filtralite® Pure som biofilmbærer i Formiche Alto (Teruel-provinsen, Spanien). Anlægget til rensning af drikkevand renser grundvand med god kvalitet bortset fra nitratindholdet, som er på ca. 60 ppm (indholdet varierer afhængigt af årstiden).

Et lille system til drikkevandsrensning (5 m3/h) blev bygget i fire trin: (1) Anaerobt denitrifikationsbiofilter til fjernelse af nitrater, (2) Fysisk filtrering til fjernelse af suspenderede stoffer, (3) Biologisk, luftet filter til fjernelse af resterende organisk stof, (4) Desinfektion med klor.

Rensningsanlægget i Formiche Alto er udformet til at udskille 60 % for at opnå en endelig NO3-værdi i det udgående vand på under 25 ppm. Den nødvendige mængde returskyllevand er 5-10 % af den samlede produktion af filtreret vand.

Anlægget har automatisk drift, hvilket reducerer driftsomkostningerne. Ingeobras vurderer, at de samlede driftsomkostninger for et anlæg til rensning af drikkevand, som er udformet til at rense for NO3 (60 ppm/l) med en daglig strømning på 1000 m3, beløber sig til ca. 0,16 €/m3 med følgende omkostningsfordeling:

  • 0,08 €/m3 til reagenser (overvejende organisk stof)
  • 0,04 €/m3 til energi
  • 0,04 €/m3 til vedligeholdelse

Filtermaterialet Filtralite® Pure, som er hjertet i systemet, har en levetid på mere end 20 år

Investeringsomkostningerne til opbygning af anlægget for rensning af drikkevand er væsentligt lavere end ved andre løsninger (omvendt osmose, elektrodialyse, destillation eller kemisk reduktion) på grund af den simple teknologi. Biologisk denitrifikation i anlæg til rensning af drikkevand fjerner 70–95 % af nitratindholdet. Det er den mest effektive af alle teknologier. Med ionbytning, kemisk reduktion, elektrodialyse og omvendt osmose fjernede man henholdsvis 80–90 %, 33–90 %, 30–50 % og 50–96 %.

Denitrifikation med Filtralite® Pure i et biologisk filter i et drikkevandsanlæg er et glimrende valg med hensyn til vandkvalitet, investeringsomkostninger og driftsomkostninger. Processen er særdeles robust og pålidelig samt økonomisk og miljømæssigt bæredygtig.