Mangan förekommer I grundvattnet vid Olofström

Vattenverket i Olofström uppfördes 1969-1970 och levererar idag dricksvatten till 10.000 invånare i kommunen. Produktionen är drygt 3000m3 per dygn vilket motsvarar en årlig produktion på 120.000 m3. Inkommande råvatten kommer från flera källor, både grundvatten och ytvatten.

En viss del av inkommande grundvatten har förhöjda halter av mangan. Mangan kan ge upphov till avsättningar i ledningar och kan även missfärga disk och tvätt.

Ett befintligt sandfilter modifierades till ett biofilter med Filtralite®

2015 installerades därför ett biofilter med syfte att reduceras halten av mangan.

I ett biofilter låter man mikroorganismer oxidera och omvandla löst mangan till olika oxider, företrädesvis brunsten (MnO2). Mangan faller då ut i fast form och kan avlägsnas genom backspolning av filtret.

Ett befintligt sandfilter kunde användas efter viss modifiering. Bl.a. ersattes sanden mot Filtralite NC 1.5-2.5, ett effektivt bärarmaterial för mikroorganismer. Filtralite har en hög specifik yta och en inre porstruktur som möjliggör hög bilogisk aktivitet per volymsenhet. Filtrets area är 25 m2 med ett filterdjup på 1 meter. Ytbelastningen är ca 2 m/timme vilket medför en produktion över filtret på drygt 1000m3/dygn. För att skapa optimala förutsättningar för mikroorganismerna behöver pH höjas, från ca 6 till 8. Vid högre pH sker oxidation till brunsten lättare vilket ökar filtrets effektivitet. pH-höjningen sker genom att avlägsna löst kolsyra i en s.k. gas-stripper.

Backspolning behöver bara utföras 2-3 gånger per år.

Vid uppstarten 2015 tog det ungefär 4 månader innan bakteriefloran hade etablerat sig och fungerade optimalt som ett biofilter. Inga externa bakterier tillsattes utan biofiltret aktiverades av i råvattnet naturligt förekommande bakterier.

Figur 1 illustrerar uppstarten av biofiltret och hur halten av mangan reduceras. Inkommande vatten innehåller halter upp till 0.3 mg/l medan utgående vatten (efter biofiltret) ligger runt 0,01 mg/l. Avskiljningsgraden är som regel över 90%