I takt med att kunskapen om dagvatten och dess föroreningar förbättras, ställs högre krav på effektiv rening av bl.a. oljeföroreningar, fosfor och tungmetaller.

Samtidigt leder högre nederbörd och fler extremflöden till att behovet av fördröjningsmagasin ökar. Detta gäller särskilt i tillväxtområden där naturliga fördröjnings funktioner ersätts med byggnader eller hård yta.

Kombinerad lösning för att hantera vattenkvalitet och volym

Genom att sammanföra två beprövade metoder har Filtralite i samarbete med WEREC Water Ecosystem Recovery tagit fram en lösning som ger effektiv avskiljning av föroreningar samtidigt som magasinering kapacitet erhålls. Investeringskostnaderna är låga i jämförelse med konventionella lösningar och driftskostnaderna är mycket låga eftersom konceptet är helt passivt.

Filtralite-P avskiljer suspenderade ämnen, fosfor och tungmetaller, samtidigt som materialets höga porositet ger en betydande magasinering kapacitet.

Beroende på lokala förhållanden så kan filtret installeras som en kassett-lösning eller som en filterbädd. Lösningen med filterbädd är framtagen för förhållanden där det finns tillgång till parkytor eller en oasfalterad yta intill de hårdgjorda ytorna, som medger materialbyte med grävmaskin. I trängre miljöer kan kassett-lösningen sänkas ner under marken och materialbyte sker genom installerade brunnslock med hjälp av slambil. Lösningen konstrueras enligt WEREC:s filterteknik vilken ger hög reningsförmåga och en livslängd på minst 10 år. Därefter byts filtermaterialen ut. Werec’s dimensionering och teknik säkerställer att flödet och uppehållstiden blir optimal för tillrinningsområdets storlek och karaktär.

Dimensioneringen anpassas också till de gränsvärden för olika ämnen som sätts upp av kommunen. Oljeföreningar avskiljs i ett för-filter bestående av organiskt filtermaterial. För-filtret bidrar ytterligare till metallavskiljningen. Även detta filter konstrueras med WEREC:s teknik.

Enkelt att installera i kommunala dagvattensystem

Många kommuner planerar nu dagvattenhanteringen så att den ska klara ökade flöden i ett framtida klimat. Filterbäddarna eller kassetterna kan dimensioneras för att bidra till ökad fördröjningskapacitet, till exempel med magasineringsvolym för 1 till 2-årsflöden eller mer.

Reningseffekt och magasineringskapacitet

Tabell 1 visar exempel på reduktionsgrader för olika föroreningar, uppmätt på riktigt dagvatten över en period på 6 månader. Värdena kan variera beroende på inkommande halter av föroreningar, dimensionerad uppehållstid m.fl. Filtret kan givetvis dimensioneras upp så att avskiljningen ökar ytterligare.

Ämne Fosfor total Fosfat Krom Koppar Nickel Bly Zink
Reduktion % 63,4 59,9 67,0 64,2 64,7 79,2 92,9

Vid dimensionering som gör att koncentrationerna av metaller och fosfor går ner till vanliga kommunala gränsvärden har anläggningen en magasineringskapacitet som motsvarar ca 60 % av ett sexmånadersregn i 10 minuter och 40-50 % av ett ettårsregn. Redan vid den nivån ger anläggningen alltså en tydlig fördröjning som bidrar till jämnare flöde nedströms. Om anläggningen behöver magasinera ett ettårsregn helt och hållet, eller ett tvåårsregn (ca 8 mm på 10 minuter) kan den dimensioneras även för att klara dessa vattenvolymer.