Wraz z rosnącą świadomością na temat gospodarki wodami opadowymi stawiane są coraz wyższe wymogi dotyczące skutecznego usuwania z nich substancji ropopochodnych, związków fosforu i metali ciężkich.

Jednocześnie coraz bardziej obfite opady deszczu zwiększają potrzebę skutecznej retencji wody. Dotyczy to zwłaszcza szybko rozwijających się obszarów zurbanizowanych, gdzie glebę zastępuje się powierzchniami, które nie przepuszczają wody.

Kompleksowe rozwiązanie dla gospodarki jakościowej i ilościowej wód deszczowych

Łącząc dwie sprawdzone metody, Filtralite® we współpracy z WEREC Water Ecosystem Recovery, opracował rozwiązanie, które zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń przy jednoczesnym zapewnieniu dużej wydajności.

W porównaniu do innych rozwiązań nakłady inwestycyjne są niskie, a koszty eksploatacyjne pomijalne, ponieważ rozwiązanie jest całkowicie bezobsługowe.

Filtralite® Nature zatrzymuje zawiesiny stałe i metale ciężkie, a wysoka porowatość materiału zapewnia znaczną pojemność magazynowania. Nature-P wiąże związki fosforu.

W zależności od warunków, filtr można wykonać w formie warstwy filtracyjnej lub wypełnienia zbiorników rurowych.

Warstwę filtracyjną stosuje się w sąsiedztwie obszarów parkowych lub powierzchni nieutwardzonych, z powierzchniami nieprzepuszczającymi wody. W miejscach bardziej zurbanizowanych sprawdza się zastosowanie podziemnych zbiorników rurowych. Wymianę materiału przeprowadza się przez pokrywy wpustów kanalizacyjnych przy użyciu wozu ciśnieniowego.

Rozwiązanie jest zaprojektowane zgodnie z technologią filtracyjną firmy WEREC, która zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania wody i trwałość instalacji ponad 10 lat. Po tym okresie materiał filtracyjny zostaje po prostu wymieniony. Technologia WEREC zapewnia optymalny przepływ i czas kontaktu, wszystko w oparciu o warunki zlewni. Projektowanie bazuje zawsze na pozwoleniach wydanych przez władze miasta.

Substancje ropopochodne są oddzielane we wstępnym filtrze, składającym się z organicznego ośrodka filtracyjnego. Filtr wstępny dodatkowo przyczynia się do separacji metali. Ten filtr jest również zaprojektowany zgodnie z technologią WEREC.

Rozwiązanie doskonałe dla gmin

Wiele gmin planuje obecnie strategie zarządzania wodami opadowymi, aby poradzić sobie ze zwiększonymi przepływami przy zmieniającym się klimacie. Warstwy filtracyjne lub zbiorniki rurowe można zaprojektować tak, aby zapewniały zachowanie określonych zdolności retencyjnych.

Efekt oczyszczania i retencja

Poniższa tabela przedstawia uśrednione wartości stopnia usuwanych zanieczyszczeń, mierzone w rzeczywistych próbkach wód opadowych przez okres 6 miesięcy. Osiągane efekty mogą się różnić w zależności od poziomu zanieczyszczenia, czasu kontaktu itd.

Substancja Fosfor ogólny Fosforany Chrom Miedź Nikiel Ołów Cynk
Redukcja % 63,4 59,9 67,0 64,2 64,7 79,2 92,9

Podczas projektowania filtra uzyskuje się najczęściej instalację o pojemności magazynowej równoważnej do 60% sześciomiesięcznego deszczu (opad 10 minutowy) lub 40-50% rocznego deszczu. Przy tej wielkości filtr zapewnia znaczną pojemność magazynową, która pozwala na równomierny odpływu do odbiorników. Instalacja może być również tak zaprojektowana, aby całkowicie zatrzymać jednoroczną lub nawet dwuletnią kubaturę deszczu (średnio 8 mm opadu 10 minutowego).