Związki Manganu w ujęciach wody w Olofström (Szwecja)

Stacja Uzdatniania Wody w Olofström w Szwecji powstała w latach 1969-1970. Obecnie dostarcza wodę pitną dla 10 000 mieszkańców. Stacja uzdatnia 3 000 m3 wody dziennie, co w skali roku odpowiada 120 000 m3.

Woda pobierana jest z kilku źródeł. Są to zarówno ujęcia głębinowe, jak i powierzchniowe. W wodzie pochodzącej ze studni głębinowych obecne są związki manganu. Niedostateczne usuwanie z wody związków manganu skutkuje odkładaniem się złogów w rurociągach. Taka woda byłaby wizualnie nieklarowna i pozostawiałaby barwiący nalot.

Dotychczasowe filtry piaskowe zostały ulepszone do biofiltrów z materiałem Filtralite®

W 2015 roku dokonano modernizacji filtrów. Wymieniono złoże w celu poprawy stopnia usuwania manganu. Wewnątrz nowych filtrów, za sprawą naturalnych mikroorganizmów zachodzi utlenienie rozpuszczalnych związków manganu do nierozpuszczalnych tlenków tego pierwiastka (głównie MnO2). Zatrzymane w filtrze wytrącone tlenki usuwane są podczas płukań wstecznych.

Założeniem tego projektu było maksymalne wykorzystanie istniejącego układu. Jednym z kluczowych elementów modernizacji było wykorzystanie materiału Filtralite Pure NC 1,5-2,5, który doskonale sprawdza się jako podłoże dla procesów mikrobiologicznych.

Materiał Filtralite posiada dużą powierzchnię właściwą. Wynika to z mocno rozwiniętej struktury porów. Ta cecha materiału umożliwia wysoką aktywność mikroorganizmów w jednostce objętości.

Powierzchnia wykorzystywanych filtrów wynosi 25 m2, przy wysokości złoża równej 1m. Filtracja prowadzona jest z szybkością 2 m/h. Instalacja może przefiltrować ponad 1 000 m3/d. Do prowadzenia procesu biofiltracji niezbędna jest regulacja pH do zakresu pomiędzy 6 a 8. Wyższe pH sprzyja wydajniejszemu utlenianiu rozpuszczonych związków manganu. W tym procesie podwyższenie pH uzyskano poprzez usunięcie węglanów z wody surowej w wymienniku masy (stripper).

Filtr wymaga płukania jedynie 2-3 razy w roku.

Podczas rozruchu w 2015 wpracowanie filtra wymagało 4 miesięcy. Wykształcenie flory mikrobiologicznej nie wymagało natomiast zaszczepiania złoża, nastąpiło wyłącznie za sprawą bakterii naturalnie występujących w wodzie surowej.Filtr wymaga płukania jedynie 2-3 razy w roku.

Zamieszczony powyżej wykres przedstawia efekt działania filtra, począwszy od okresu wpracowania (kolor niebieski – woda surowa, kolor pomarańczowy – woda po biofiltracji). Woda surowa zawiera do 0,3 mg/l związków manganu, woda przefiltrowana już jedynie 0,01 mg/l. Stopień redukcji wynosi powyżej 90%.